β€œThe most striking fact about the history of winemaking in Los Angeles is the completeness with which it has been forgotten.”

                                                                - thomas pinney